Професійний розвиток викладача

Професійний розвиток викладача в Хмельницькому національному університеті охоплює:

  • удосконалення професійно значущих рис і якостей викладача (стажування на підприємствах, в організаціях та установах, в тому числі і наукових);
  • самоосвіту (здобуття наукового ступеня доктора наук, здобуття наукового ступеня доктора філософії, здобуттядругого рівня вищої освіти за іншою спеціальністю;навчання на курсах іноземної мови;написання навчальних посібників, підручників, монографій);
  • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (стажування в інших ЗВО, вивчення закордонного досвіду, участь в семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо, взаємовідвідування занять).

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. N 800 (із змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019р.) в порядок підвищення кваліфікації викладачів було внесено ряд змін.
Науково-педагогічні працівники обов’язково не рідше 1 разу в 5 років підвищувати кваліфікацію.
Ректор, проректор університету, декан, заступник декану факультету чи іншого структурного підрозділу, завідувач кафедри, завідувач аспірантури, докторантури, які вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи. Обсяги такого підвищення кваліфікації визначаються Вченою радою Університету.

 

Види підвищення кваліфікації Форми підвищення кваліфікації
Формальна освіта Здобуття наукового ступеня доктора наук
Здобуття наукового ступеня доктора філософії
Здобуття другого рівня вищої освіти за іншою спеціальністю
Навчання на курсах іноземної мови (В2)
Неформальна освіта Стажування в ХНУ
Стажування в інших вітчизняних закладах вищої освіти
Стажування у закордонних ЗВО, в т.ч. довгострокове
Стажування на підприємствах, організаціях і установах
Наукове стажування , в т.ч. закордонне
Участь в академічній мобільності
Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у т.ч. участь в семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо
Інформальне підвищення кваліфікації Індивідуальна творча робота
Індивідуальний навчальний посібник
Індивідуальна монографія
Персональний електронний ресурс тощо

 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (денна, заочна, дистанційна), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.
Загальний обсяг підвищення кваліфікації за 5 років має становити не менше 6 кредитів ЄКТС або 180 годин. Загальний обсяг допускається акумулювати накопичувально.

 

Форми підвищення кваліфікації Обсяг в кредитах (годинах)
Здобуття наукового ступеня доктора наук За рішенням Вченої ради
Здобуття наукового ступеня доктора філософії 240 кредитів
Здобуття другого рівня вищої освіти за іншою спеціальністю 90-120 кредитів
Навчання на курсах іноземної мови (В2) За рішенням Вченої ради
Стажування Один день стажування з відривом від освітнього процесу становить 6 годин або 0,2 кредиту ЄКТС, без відриву – 60 год. або 2 кредита ЄКТС на місяць.
Наукове стажування Один тиждень – 30 годин або 1 кредит ЄКТС.
Участь в академічній мобільності 30 годин або 1 кредит ЄКТС на рік
Участь в семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо Фактична тривалість в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше ніж 30 годин або 1кредит ЄКТС на рік.
Інформальне підвищення кваліфікації 30 годин або 1 кредит ЄКТС на рік

Підвищення кваліфікації має здійснюватись за відповідними програмами:

Види підвищення кваліфікації Програма підвищення кваліфікації
Формальна освіта Освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча програми
Неформальна освіта Індивідуальна програма стажування
Інформальне підвищення кваліфікації Не потребує програми

 

Підвищення кваліфікації потребує визнання на відповідних рівнях

Форми підвищення кваліфікації Визнання
Всі форми формальної освіти Не потребують визнання
Стажування в ХНУ Не потребує визнання, крім навчання тютерів для системи дистанційного навчання
Стажування в інших вітчизняних закладах вищої освіти Не потребує визнання, якщо база стажування має акредитовану освітню програму
Стажування у закордонних ЗВО, в т.ч. довгострокове Визнає Вчена рада університету
Стажування на підприємствах, організаціях і установах Визнають вчені ради факультетів
Наукове стажування, в т.ч. закордонне Визнає Вчена рада університету
Участь в академічній мобільності Визнає Вчена рада університету
Участь в семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо Визнає кафедра
Всі позапланові форми підвищення кваліфікації Визнаються на відповідному рівні

 

 

Більш детальну інформацію можна отримати ТУТ

 

Контактна особа:       Грушевицька Алла Борисівна  097-609-65-11

 

Зразки документів